Phạm Vi Dịch Vụ

Truy vấn thông tin tài khoản: Kiểm tra các chi tiết tài khoản và lịch sử giao dịch tài khoản 

Thông báo mất thẻ ATM/ VISA: Thông báo mất thẻ và xác nhận mất thẻ 

Kiểm tra hạn mức tín dụng và thay đổi mã số bảo mật cho thẻ ATM/VISA: Chỉ áp dụng cho thẻ cá nhân 

Đăng ký kích hoạt thẻ VISA: Chỉ áp dụng cho thẻ VISA cá nhân 

Thông tin chi nhánh: Địa chỉ và số điện thoại của các chi nhánh