Phạm Vi Dịch Vụ

  • Nhận thông báo SMS trên mọi giao dịch ngân hàng
  • Thông báo thay đổi thông tin
  • Nhắc lại ngày đáo hạn nợ
  • Cập nhật thông tin về thời gian
  • Thông báo thông tin tài chính

Tiện Ích

Tiết kiệm thời gian di chuyển đến ngân hàng

Dễ dàng đăng ký

Hoạt động 24/7

Thủ Tục Đăng Ký

Theo mẫu của ngân hàng: Đăng ký dịch vụ SMS

Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu / Visa (Bản sao)

Passbook