Giới thiệu

Ngân hàng Shinhan Việt Nam cung cấp khoản vay cho Bên Bán dựa trên giá trị Khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng mua bán với Bên Mua được thực hiện thông qua nền tảng kỹ thuật số.

Tiện ích

DÀNH CHO BÊN MUA

Quản lý việc thanh toán dễ dàng và miễn phí thông qua nền tảng kỹ thuật số

Gia hạn thời gian thanh toán cho Bên Bán lên đến 180 ngày

DÀNH CHO BÊN BÁN

Giải quyết nhu cầu vốn lưu động trước khi đến hạn được thanh toán

Số tiền vay lên đến 90% giá trị Khoản phải thu

Lãi suất cạnh tranh so với sản phẩm vay thông thường

Thủ tục

Yêu cầu vay

Kế hoạch kinh doanh

Hồ sơ pháp lý

Hồ sơ tài chính

Hồ sơ liên quan đến khoản phải thu