Giới Thiệu

Hỗ trợ vốn kinh doanh ngắn hạn là một sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, sản xuất và chu trình thương mại.

Tiện Ích

Bổ sung vốn lưu động

Tái cân đối vốn

Ổn định dòng tiền

Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh

Thủ tục đơn giản

Thủ Tục

Đơn xin cấp vay

Hồ sơ pháp lý: GCN đầu tư, Giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ, GCN đăng ký mẫu dấu, GCN đăng ký thuế

Kế hoạch sản xuất

Chứng nhận sở hữu tài sản thế chấp (nếu có)

Những giấy tờ khác (nếu có)