1. Điều kiện và điều khoản chung

  • Điều kiện và điều khoản chung Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: Xem tại đây

2. Điều kiện và điều khoản sử dụng thẻ Shinhan Visa

  • Điều kiện và điều khoản sử dụng thẻ Shinhan Visa: Xem tại đây.

3. Điều khoản sử dụng trang web

  • Điều khoản sử dụng trang web shinhan.com.vn: Xem tại đây

4. Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân

5. Điều khoản và điều kiện chung về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (dành cho các Cá nhân có liên quan đến Tổ chức)