1. Điều kiện và điều khoản chung

  • Điều kiện và điều khoản chung Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: xem tại đây

2. Điều kiện và điều khoản sử dụng thẻ Shinhan Visa:

  • Điều kiện và điều khoản sử dụng thẻ Shinhan Visa: xem tại đây.

3. Điều khoản sử dụng trang web

  • Điều khoản sử dụng trang web shinhan.com.vn: Xem tại đây