1. Điều kiện và điều khoản chung

  • Điều kiện và điều khoản chung Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam: Xem tại đây

2. Điều kiện và điều khoản sử dụng thẻ Shinhan Visa

  • Điều kiện và điều khoản sử dụng thẻ Shinhan Visa: Xem tại đây.

3. Điều khoản sử dụng trang web

  • Điều khoản sử dụng trang web shinhan.com.vn: Xem tại đây

4. Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân

5. Điều khoản và điều kiện chung về Bảo vệ và Xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho các Cá nhân có liên quan đến Tổ chức)

6. Cập nhật điều kiện và điều khoản giao dịch qua Email

7. Cập nhật điều kiện và điều khoản giao dịch qua Fax

8. Quy định về Tiền gửi/ Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đối với Khách hàng cá nhân

  • Quy định về Tiền gửi có kỳ hạn đối với khách hàng cá nhân. Xem tại đây
  • Quy định về Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đối với Khách hàng cá nhân. Xem tại đây