Điều khoản sử dụng trang web shinhan.com.vn

 Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Quyền sở hữu

Ngân hàng và các bên khác là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web này. Không được phép sử dụng các thương hiệu biểu tượng và nhãn mác dịch vụ đó nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Ngân hàng hoặc bên sở hữu chúng.
Các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những tài liệu này mà không được Ngân hàng chấp thuận trước bằng văn bản.

Không bảo đảm

Tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. Ngân hàng không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của những nội dung đăng tải trên Website. Ngân hàng sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật liên tục trên Website này nhưng không đảm bảo về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời cập nhật của những thông tin đó. Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong Website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong Website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có hiệu lực tại thời điểm và địa điểm của người sử dụng Website. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

Rủi ro và cách thức xử lý

Các bên được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ được nêu trong các Điều khoản và điều kiện này do các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn bởi lệnh khẩn của Chính phủ, hoạt động của tòa án hoặc chính phủ, các quy định khẩn cấp, các hành động phá hoại, bạo loạn, khủng bố, đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, cháy nổ, mất điện, sự cố nghiêm trọng liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm máy tính, giao trễ các thiết bị, hành động của bên thứ ba, hoặc sự chậm trễ, gián đoạn trong quá trình thực hiện vượt quá khả năng kiểm soát của đương sự.Trường hợp phát sinh vấn đề nghiêm trọng khiến cho hệ thống máy tính của Khách hàng hư hỏng một phần hoặc toàn bộ mà không phải do lỗi của Ngân hàng hoặc Khách hàng, Ngân hàng sẽ hỗ trợ Khách hàng trong việc phục hồi lại các dữ liệu đã mất hoặc hư hại.

Phí và lệ phí

Khách hàng ủy quyền cho Ngân hàng tự động ghi nợ bất kỳ tài khoản nào của Quý khách mở tại Ngân hàng để thu các loại phí và lệ phí của các giao dịch ngân hàng trực tuyến theo mức giá đã qui định trong Biểu phí của Ngân hàng. Ngân hàng có quyền xem xét thay đổi biểu phí tùy từng thời kỳ

Thư điện tử

Ngân hàng không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến Ngân hàng qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Ngân hàng, hoặc nếu Ngân hàng gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. Ngân hàng không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.


Chuyển nhượng
 

Ngân hàng, vào bất kỳ thời điểm nào, có quyền chuyển nhượng hoặc phân cấp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại các Điều khoản và điều kiện này cho bất kỳ đơn vị nào thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của Ngân hàng, ngân hàng mẹ, hoặc một đơn vị tiếp quản quyền lợi bất kỳ. Ngân hàng cũng có thể chuyển nhượng hoặc phân cấp một số quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo quy định của các Điều khoản và điều kiện này cho các nhà thầu độc lập hoặc một bên thứ ba. Khách hàng không có quyền chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và điều kiện này cho bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

Điều chỉnh

Ngân hàng tùy từng thời điểm có quyền điều chỉnh các Điều khoản và điều kiện này bằng cách thông báo trên website

Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các Điều khoản và điều kiện. Bất kỳ bất đồng nào phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được giải quyết theo nguyên tắc thương lượng và hòa giải.Nếu bất đồng không thể được giải quyết theo phương pháp thương lượng hòa giải thì sẽ được Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Luật áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa theo Luật hiện hành của Việt Nam.Tất cả Điều khoản và Điều kiện được làm thành bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa hai bản, bản tiếng Việt sẽ được sử dụng.