Giới thiệu

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam là việc nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Điều kiện

Đối tượng

  • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Doanh nghiệp FDI)
  • Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) hoặc trực tiếp thực hiện đầu tư theo phương thức đối tác công tư (đầu tư theo phương thức PPP) trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án

Loại tiền: VND, USD, EUR, JPY, CHF

Số dư tối thiểu: Không yêu cầu

Cách thức giao dịch: Chuyển khoản

Lưu ý: Chỉ được mở 01 (một) DICA cho mỗi loại tiền tệ và tất cả các DICA phải được mở và duy trì tại 01 (một) Ngân hàng được phép.

Giấy tờ cần thiết

Đơn yêu cầu mở tài khoản, tải tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, chi tiết tại đây

Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có)

Con dấu và đăng ký mẫu dấu (nếu có)

Giấy tờ xác định người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu

Giấy tờ xác định kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Người được ủy quyền của KKT và CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có)