Giới thiệu

Chứng chỉ tiền gửi (sau đây gọi tắt là “CCTG”) là một loại giấy tờ có giá được phát hành bởi Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (sau đây gọi tắt là “SHBVN”). Người sở hữu CCTG sẽ được nhận lãi trong một thời hạn nhất định và được quyền chuyển quyền sở hữu CCTG/thực hiện các giao dịch phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định về sản phẩm trong từng đợt phát hành của SHBVN.

Đối tượng khách hàng

Là tổ chức bao gồm:

Tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật nước ngoài

(Ngoại trừ các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, công ty con của Tổ chức tín dụng)

Lợi ích sản phẩm

Lãi suất hấp dẫn

Cho phép chuyển quyền sở hữu

Cho phép rút một phần

Cho phép rút trước hạn

Đặc điểm sản phẩm

Đồng tiền phát hành và thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ)

Kỳ hạn: 12M; 18M; 24M; 36M

Phương thức trả lãi: Trả lãi vào cuối kỳ

Phương thức phát hành

SHBVN phát hành sổ CCTG ghi danh cho khách hàng

Phương thức mua CCTG

Tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam: Mua CCTG từ tài khoản thanh toán của chính khách hàng mở tại SHBVN

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo luật nước ngoài: Mua CCTG từ tài khoản IICA được mở tại SHBVN

Địa điểm giao dịch

Thực hiện phát hành CCTG trực tiếp cho người mua tại tất cả các Chi nhánh/Phòng giao dịch thuộc mạng lưới hoạt động của SHBVN