14/11/2022

Kính gửi Quý khách,

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng”) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng một số điểm cần lưu ý khi thực hiện giao dịch vay, trả nợ nước ngoài kể từ ngày 15/11/2022 theo Thông tư số 12/2022/TT-NHNN của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam như sau:

1. Thời hạn vay đối với khoản vay bằng tiền

Thời hạn vay đối với khoản vay bằng tiền được tính từ ngày rút vốn đầu tiên (là ngày tiền được ghi có vào tài khoản của khách hàng là bên đi vay) đến ngày dự kiến trả nợ gốc cuối cùng.

2. Ghi rõ mục đích chuyển tiền trên lệnh chuyển tiền

Khách hàng là bên đi vay có trách nhiệm ghi rõ và yêu cầu bên cho vay ghi rõ mục đích trên các lệnh chuyển tiền liên quan đến khoản vay nước ngoài. Đối với các lệnh chuyển tiền không ghi rõ mục đích liên quan đến khoản vay nước ngoài, Ngân hàng sẽ không có cơ sở đến xác định nghĩa vụ nợ nước ngoài và chuyển tiền trả nợ khoản vay (gốc, lãi) khi đến hạn thanh toán cho khách hàng.

3. Quy định mới liên quan đến nghĩa vụ thông báo và cung cấp chứng từ cho Ngân hàng

Kể từ ngày 15/11/2022, khách hàng là bên đi vay cần thông báo và/hoặc cung cấp thêm chứng từ trong các trường hợp sau:

  • (i) Đối với các khoản vay ngắn hạn: Cung cấp “Phương án sử dụng vốn vay, dự án đầu tư sử dụng vốn vay đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt” tại thời điểm rút vốn đầu tiên và “Bản chụp màn hình báo cáo về tình hình vay, trả nợ trên trang điện tử của Ngân hàng nhà nước có xác nhận của bên đi vay” vào các thời điểm rút vốn từ lần 2 đối với các khoản vay rút vốn nhiều lần và thời điểm trả nợ vay.
  • (ii) Thông báo với ngân hàng về việc khoản vay ngắn hạn đã được ký thỏa thuận gia hạn thành khoản vay trung, dài hạn trong thời gian 12 tháng tính từ ngày rút vốn đầu tiên.
  • (iii) Thông báo và gửi chứng từ liên quan trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày rút vốn hoặc trả nợ trong các trường hợp rút vốn/ trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài theo quy định của thông tư 12/2022/TT-NHNN.

4. Báo cáo trực tuyến về tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài

Kể từ ngày 15/11/2022, bên đi vay phải thực hiện báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn tại trang điện tử của Ngân hàng nhà nước định kỳ hàng tháng. Do đó, khách hàng là bên đi vay vui lòng khẩn trương thực hiện đăng ký, cập nhật tài khoản truy cập trang điện tử để thực hiện báo cáo hàng tháng đúng quy định.

5. Đồng tiền vay khác với đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Trường hợp đồng tiền vay của khoản vay nước ngoài trung, dài hạn khác với đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mà khách hàng là bên đi vay đã mở tại Ngân hàng, khách hàng thực hiện mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tương ứng với đồng tiền vay để thực hiện khoản vay nước ngoài.

6. Tài khoản để thực hiện cho vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam

Trường hợp khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài (bên cho vay) lấy nguồn lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam cho vay đối với bên vay là doanh nghiệp mà bên cho vay có góp vốn thì khách hàng có thể mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của người không cư trú tại Ngân hàng để thực hiện giải ngân, thu hồi nợ đối với khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

7. Tài khoản thực hiện vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm

Các giao dịch chuyển tiền trả nợ (gốc, lãi), trả phí liên quan đến khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không bắt buộc phải thực hiện qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài.

8. Thực hiện nghĩa vụ bảo đảm bằng việc bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản bảo đảm

Khách hàng là bên đi vay có trách nhiệm thông báo cho Ngân hàng thông tin về nghĩa vụ nợ của mình đã được thực hiện bằng việc bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ của bên đi vay.

Để biết thêm chi tiết các nội dung trên cũng như các quy định khác có liên quan, khách hàng vui lòng đọc và tham khảo Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/09/2022 của Ngân hàng Nhà nước.

Trân trọng,

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam