Giới thiệu

Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam là việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thông qua việc mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác, góp vốn, mua cổ phần và thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác theo quy định của pháp luật mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện

Đối tượng

  • Tổ chức nước ngoài không cư trú
  • Tổ chức nước ngoài cư trú đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo pháp luật về chứng khoán
  • Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo pháp luật về chứng khoán

Loại tiền: VND

Số dư tối thiểu: Không yêu cầu

Cách thức giao dịch: Chuyển khoản

Mục đích giao dịch: Góp vốn mua bán cổ phần/Mua cổ phiếu; Mua bán trái phiếu/Giấy tờ có giá và các loại chứng khoán khác; Ủy thác đầu tư; Chuyển nhượng vốn góp trong các quỹ đầu tư chứng khoán; Các hình thức đầu tư gián tiếp khác theo quy định của Pháp luật,...

Lưu ý: Mỗi Khách hàng chỉ được mở 01 (một) IICA và duy trì tại 01 (một) Ngân hàng được phép tại Việt Nam

Giấy tờ cần thiết

Đơn yêu cầu mở tài khoản, tải tại đây

Hồ sơ khác, chi tiết tại đây