Giới thiệu

Tài khoản Vay và Trả nợ nước ngoài (viết tắt là Tài khoản FBRA) là một loại Tài khoản Thanh toán chuyên dùng cho mục đích vay, trả nợ nước ngoài, bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài.

Đối tượng khách hàng

Các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Non-FDI) phải mở và sử dụng FBRA cho các giao dịch liên quan tới các khoản vay nước ngoài ngắn/trung và dài hạn, bao gồm cả giải ngân, trả vốn và lãi vay.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mở và sử dụng FBRA hoặc tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) cho các giao dịch liên quan tới các khoản vay nước ngoài ngắn hạn. Đối với các khoản vay nước ngoài trung và dài hạn, các doanh nghiệp FDI phải mở và sử dụng DICA.

Đặc tính sản phẩm

Tiền tệ của tài khoản: VNĐ, USD, EUR, JPY, KRW, CHF

Không yêu cầu số dư tối thiểu.

Lãi suất: Áp dụng như Tài khoản Thanh toán.

Các giao dịch tiền mặt là không được phép.