Giới Thiệu

Tài khoản Tiền gửi Ưu đãi Hội viên Golf là sản phẩm liên kết giữa Ngân hàng Shinhan và một đối tác sân golf, được cung cấp cho các khách hàng có quyền lợi Hội viên Golf. Khách hàng mở tài khoản này sẽ trở thành hội viên của sân golf đối tác và trả phí hội viên thường niên bằng khoản tiền lãi của tài khoản.

Đối tượng khách hàng

Tổ chức cư trú

Tổ chức không cư trú, bao gồm: Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Lãnh sự, Cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam; Văn phòng Đại diện, Văn phòng Dự án của các Tổ chức Nước ngoài tại Việt Nam

Đặc tính sản phẩm

Tiền tệ của tài khoản: VNĐ

Kỳ hạn: 24 tháng

Tái tục tài khoản: Không được phép.

Giao dịch gửi và nhận chi trả tiền gửi phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng.

Chu kỳ trả lãi: Hàng năm. Khoản lãi này sẽ được tự động ghi có vào tài khoản của đối tác để thanh toán phí hội viên như đã cam kết.