Giới thiệu

Tài khoản Nước ngoài là tài khoản thanh toán được mở cho tổ chức thành lập ở nước ngoài, để thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng.

Đối tượng khách hàng

Tổ chức là pháp nhân được thành lập và hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam và được phân loại là tổ chức không cư trú.

Đặc tính sản phẩm

Tiền tệ của tài khoản: VNĐ, USD

Tất cả các giao dịch tại Việt Nam phải cung cấp bằng chứng pháp lý về việc thu chi.

Không yêu cầu số dư tối thiểu.

Lãi suất áp dụng: Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo quy định của Ngân hàng Shinhan trong từng thời kỳ.

Giấy tờ cần thiết

Đơn yêu cầu mở tài khoản, tải tại đây

Hồ sơ khác, chi tiết tại đây