Giới thiệu

Tài khoản chuyên dụng là một dạng của tài khoản thanh toán nhưng chỉ được Công ty Chứng khoán sử dụng để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư chứng khoán.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng mới hoặc hiện hữu là Công ty Chứng khoán có nhu cầu mở thêm Tài khoản Chuyên dụng.

Đặc tính sản phẩm

Toàn bộ số tiền trên Tài khoản Chuyên dụng chỉ được sử dụng cho các mục đích thanh toán, chuyển tiền, rút, nộp liên quan đến các giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư phát sinh tại Công ty Chứng khoán.

Tiền tệ của tài khoản: VNĐ

Số dư tối thiểu: Không quy định.

Lãi suất áp dụng: Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo quy định của Ngân hàng Shinhan trong từng thời kỳ.