Giới thiệu

Dịch vụ Nhờ thu Chủ động là dịch vụ thu tiền, trong đó khách hàng (Bên thu tiền) có thể yêu cầu Ngân hàng Shinhan ghi có tài khoản của mình số tiền thu từ tài khoản của nhiều cá nhân hoặc/và tổ chức, đối tác kinh doanh khác (Bên thanh toán). Điều kiện áp dụng là Bên thanh toán kí vào đơn ủy quyền ủy quyền cho Ngân hàng Shinhan cắt tiền trực tiếp từ tài khoản sẵn có của họ tại Ngân hàng Shinhan, với số tiền tương ứng với yêu cầu của Bên thu tiền.

Đối tượng khách hàng

Khách hàng tổ chức không sử dụng dịch vụ Firm Banking khi thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Đặc tính sản phẩm

Tất cả tài khoản ghi nợ và ghi có đều phải mở tại Ngân hàng Shinhan.

Đồng tiền áp dụng là VNĐ.

Lịch sử giao dịch được thể hiện trong sao kê tài khoản. Bên thu tiền và Bên thanh toán có thể được truy cập qua sổ tài khoản, ngân hàng điện tử hoặc sao kê giấy. Bên thu tiền có thể yêu cầu gửi sao kê giao dịch thu hộ tới địa chỉ thư điện tử định sẵn.