MẪU ĐƠN

Sản phẩm/Dịch vụ

Cá nhân

Doanh nghiệp

Tiền gửi

+   Đơn yêu cầu mở tài khoản cá nhân

+   Đơn yêu cầu mở tài khoản 

+   Đơn yêu cầu mở tài khoản tích lũy.

+   Đơn yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản

+   Yêu cầu thay đổi phương thức đáo hạn

+   Giấy đề nghị đóng tài khoản Có kỳ hạn và Tích lũy

+   Giấy đề nghị đóng tài khoản (Ngoại trừ tài khoản Có kỳ hạn và Tích lũy)

+   Đơn yêu cầu mở tài khoản

+   Đơn yêu cầu mở tài khoản 

+   Đơn yêu cầu mở tài khoản tích lũy

+   Đơn yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản

+   Yêu cầu thay đổi phương thức đáo hạn

+   Giấy đề nghị đóng tài khoản Có kỳ hạn và Tích lũy

+   Giấy đề nghị đóng tài khoản (Ngoại trừ tài khoản Có kỳ hạn và Tích lũy)

Chuyển tiền

+  Giấy yêu cầu chuyển tiền

+  Thư điều chỉnh

+  Dịch vụ chuyển tiền nội bộ tự động

+  Thư cam kết

+  Giấy yêu cầu chuyển tiền theo danh sách

+  Đơn đề nghị sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

+  Giấy yêu cầu nộp thuế

+   Giấy yêu cầu chuyển tiền

+   Thư điều chỉnh

+   Thư cam kết

+   Giấy yêu cầu chuyển tiền theo danh sách

       +   Đơn đăng ký dịch vụ nộp thuế

       điện tử 

+   Giấy yêu cầu nộp thuế 

+   Thư xác nhận

+   Xác nhận nguồn gốc tiền chuyển vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (Doanh nghiệp)

Dịch vụ Fax


 +   Đơn đăng ký dịch vụ Fax

Dịch vụ ngân hàng trực tuyến

+   Đơn đăng ký dịch vụ Internet Banking

+   Đơn yêu cầu điều chỉnh/hủy bỏ dịch vụ Internet Banking

+   Đơn đăng ký dịch vụ Internet Banking

+    Đơn đăng ký dịch vụ Internet Banking ( đăng ký người sử dụng)

+   Đơn yêu cầu điều chỉnh/hủy bỏ dịch vụ Internet Banking

Dịch vụ SMS

+   Đơn đăng ký Dịch vụ SMS

+   Đơn yêu cầu điều chỉnh/hủy bỏ dịch vụ SMS

+   Đơn đăng ký Dịch vụ SMS

+   Đơn yêu cầu điều chỉnh/hủy bỏ dịch vụ SMS

Dịch vụ quản lý vốn doanh nghiệp qua hệ thống SWIFT  

 

+   Đơn đăng ký

+   Thỏa thuận về dịch vụ

Khác

        +   Giấy báo

        +   Đơn yêu cầu (chứng từ, xác

         nhận,khác...)

 +   Đơn yêu cầu mở dịch vụ sao kê tài khoản MT940

 +   Đơn yêu cầu (chứng từ, xác nhận, khác...)

Thẻ

        + Đơn yêu cầu mở thẻ cá nhân

        + Yêu cầu thay đổi thông tin/phát hành lại thẻ cá nhân SHBVN

        + Mẫu yêu cầu điều tra các vụ việc xảy ra với thẻ của SHBVN

        + Mẫu rút tiền từ điểm thưởng tích lũy dành cho các chủ thẻ Cá nhân/Doanh nghiệp

        + Mẫu yêu cầu tra soát

        + Mẫu xác nhận thẻ bị nuốt 

   + Đơn đề nghị cấp thẻ Quốc tế SHBVN Doanh nghiệp 

   + Yêu cầu thay đổi thông tin/phát hành lại thẻ doanh nghiệp SHBVN

   + Mẫu yêu cầu điều tra các vụ việc xảy ra với thẻ của SHBVN

   + Mẫu rút tiền từ điểm thưởng tích lũy dành cho các chủ thẻ Cá nhân/Doanh nghiệp

   + Mẫu yêu cầu tra soát

   + Mẫu xác nhận thẻ bị nuốt