Tài khoản vốn

 

capital-account---vn

 

GIỚI THIỆU

...........................................................................................................................................................................................................................

 

Tài khoản vốn là tài khoản chỉ sử dụng cho giao dịch đầu tư nước ngoài

 
Ngay khi mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng nên được tư vấn tài khoản vốn chỉ được mở cho các doanh nghiệp liên doanh, 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 
• Loại tiền: VND, USD

 
• Số dư tối thiểu: Không  yêu cầu số dư tối thiểu

 
• Cách thức gửi tiền:  chuyển nhượng vốn bằng ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra ngước ngoài, chuyển khoản trong nước với mục đích của các giao dịch đã nói ở trên. Giao dịch chuyển khoản phải được áp dụng giữa công ty mẹ - công ty con, các bên tham gia và công ty liên doanh, hội sở và chi nhánh, chuyển khoản nội bộ.