Tài khoản phong tỏa

 

 

 

 

escrow-account--vn

 

GIỚI THIỆU

...........................................................................................................................................................................................................................

 

Tài khoản phong toả là một khoản vốn mà một bên tham gia và Ngân hàng lập ra để chuyển cho một bên khác  ngay khi hoàn thành  các thoả thuận  hoặc điều kiện trong  khoảng thời gian đáo hạn đã cam kết trước.