Thư điện tử này cùng với các tài liệu đính kèm là hoàn toàn bảo mật và chỉ dành cho một hoặc các cá nhân, tổ chức cụ thể. Nếu Quý khách không phải là người nhận được chỉ định, quý khách không được phép sao chép, chuyển tiếp, tiết lộ hay sử dụng bất kỳ thông tin nào trong thư điện tử này và vui lòng xóa thư này ngay đồng thời gọi Tổng đài 1800 599926 để thông báo cho người gửi.