Thời hạn chương trình:
Từ ngày 24/06/2019 - 12/08/2019
Khách hàng hợp lệ:
Tất cả các Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ Shinhan sở hữu 1 trong các Thẻ Tín Dụng sau:
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cash-back/Hi-point/Consumer hạng Chuẩn;
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cash-back/Hi-point/Consumer/ E-card hạng Vàng;
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cash-back/Hi-point/Consumer/ Travel hạng Bạch Kim;
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa PWM hạng Bạch Kim.
Giải thưởng:

Điều kiện & Điều khoản: Chi tiết vui lòng xem tại đây.