Chi tiết ưu đãi

  • Hoàn tiền 500.000 đồng cho chi tiêu tối thiểu từ 5.000.000 đồng tại www.vietjetair.com 

Nội dung chương trình

  • Để đủ điều kiện tham gia chương trình, Chủ Thẻ cần phải thực hiện như bảng sau:

  • Chương trình được chia làm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài một (01) tuần. Trong đó, Một tuần được tính từ 0:00 Thứ Sáu – 23:59 Thứ Năm tiếp theo:

- Giai đoạn 1: 08/06 – 14/06/2018

- Giai đoạn 2: 15/06 – 21/06/2018

- Giai đoạn 3: 22/06 – 28/06/2018

- Giai đoạn 4: 29/06 – 05/07/2018

  • Mỗi giai đoạn sẽ có 100 giải thưởng được trao cho 100 khách hàng đầu tiên đạt chi tiêu tối thiểu hợp lệ sớm nhất

Đối tượng khách hàng

Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ có lịch sử tín dụng tốt của:

  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Chuẩn

  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Vàng

  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Bạch Kim

  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Bạch Kim Du Lịch

  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa PWM (SPB)

Thời hạn chương trình

Từ 08/06/2018 đến 05/07/2018  

Điều kiện & điều khoản >