Thời hạn chương trình:
Từ ngày 15/01/2019 - 06/03/2019
Khách hàng hợp lệ:
Tất cả các Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ nhận được tin nhắn/thư điện tử/cuộc gọi từ Shinhan về chương trình này.
 Nội dung chương trình:

 Chương Trình 1: BÙNG NỔ MÙA LỄ HỘI

  1. Giải thưởng: Chủ Thẻ thỏa điều kiện chi tiêu cao nhất trong Thời Hạn Chương Trình sẽ nhận được giải thưởng:
  2. Cách thức tham gia: Soạn SHCARD-NY gửi 6089
  3. Điều kiện & Điều khoản: Chi tiết điều kiện & điều khoản xem tại đây.

—♦—

Chương Trình 2: KHÁM PHÁ VÙNG ĐẤT MỚI

  1. Giải thưởng: Chủ Thẻ thỏa điều kiện chi tiêu ngoại tệ sớm nhất trong Thời Hạn Chương Trình sẽ nhận được giải thưởng:
  2. Cách thức tham gia: Soạn SHCARD-XB gửi 6089
  3. Điều kiện & Điều khoản: Chi tiết điều kiện & điều khoản xem tại đây.