1. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 14/05/2018 - 13/07/2018

2. Sản phẩm thẻ áp dụng:

Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Hi-Point Chuẩn, Vàng và Bạch Kim

Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Cash Back Chuẩn, Vàng và Bạch Kim

Thẻ Tín Dụng Shinhan Visa Cá Nhân Travel Bạch Kim

3. Nội dung khuyến mãi:

Để tham gia chương trình, Chủ thẻ cần nộp đầy đủ hồ sơ mở Thẻ tín dụng mới từ ngày 14/05/2018 - 13/07/2018  đến Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam (“Shinhan”) và Thẻ tín dụng cần được duyệt bởi Shinhan từ ngày 14/05/2018 đến  hết ngày 20/07/2018; và cần đáp ứng những điều kiện như bảng sau:


4. Điều kiện và điều khoản áp dụng: 
Vui lòng xem chi tiết tại đây