Giới

Tài khoản phong toả là một khoản vốn mà một bên tham gia và Ngân hàng lập ra để chuyển cho một bên khác ngay khi hoàn thành các thoả thuận hoặc điều kiện trong khoảng thời gian đáo hạn đã cam kết trước.