SHINHAN WAY

 

introshw

 

Shinhan way logo                                                  Components of Shinhan way

....................................................................................................            .............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

sh way logo

 

 

components-

 

Business principle

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

business-principle

 

 

Core Value

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

core-value

 


Credo

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CREDO